PERSONUPPGIFTSPOLICY

I enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR) behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt och ev. medsökandes personnummer, namn, nuvarande bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, var du arbetar, din lön, kontaktuppgifter till din nuvarande hyresvärd och befintlig boendekostnad.  Syftet med en sådan behandling är för att kunna för att i första hand kontrollera dina referenser, då vi ställer krav på att man har ordnad inkomst samt inga betalningsanmärkningar. I andra hand behöver vi uppgifterna för att kunna teckna ett hyresavtal med dig för det fall det blir aktuellt med kontraktskrivning.

Vi har fått dina uppgifter från dig genom din intresseanmälan och behöver dessa i syfte för att kontrollera dina referenser och ev. teckna ett avtal med dig, fyller du inte i de begärda uppgifterna kan vi inte kontrollera dina referenser och inte heller teckna ett avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom ditt samtycke och du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas fram till dess vi tecknar hyreskontrakt med någon sökande för den aktuella lägenheter, därefter slängs uppgifterna. För hyresavtal behåller vi uppgifterna under avtalets löptid och uppgifterna slängs därefter.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte ut, vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Lennart Månsson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@bofastighet.se eller via telefon på 042 21 42 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen